testy

Transport drogowy rzeczy – test

DOPUSZCZENIE DO ZAWODU PRZEWOŹNIKA

TRANSPORT DROGOWY RZECZY

TEST PRZYKŁADOWY

A

 1. Która z niżej podanych czynności nie może być podstawą zawarcia umowy?

  1. oferta

  2. pisemna informacja

  3. rokowania (negocjacje)

  4. przetarg

 1. Które z niżej wymienionych wad rzeczy można określić jako wadę fizyczną rzeczy ?

  1. rzecz jest obciążona hipoteką

  2. rzecz nie ma takich cech i właściwości, jakie powinna mieć zgodnie z umową

  3. rzecz jest niekompletna

  4. rzecz stanowi własność innej niż sprzedający osoby

 1. Do czyich obowiązków należy wystawienie międzynarodowego listu przewozowego CMR?

  1. tylko przewoźnika

  2. tylko nadawcy

  3. Konwencja nie rozstrzyga kto ma obowiązek jego wystawienia, natomiast określa, że ma go podpisać nadawca i przewoźnik

  4. tylko spedytora

 1. Kiedy przesyłkę uważa się za utraconą?

  1. gdy w ciągu 14 dni od upływu terminu przywozu nie dojdzie ona do miejsca wskazanego w liście przewozowym

  2. gdy w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu przywozu nie dojdzie ona do miejsca wskazanego w liście przewozowym

  3. gdy w ciągu 30 dni od upływu terminu przywozu nie dojdzie ona do miejsca wskazanego w liście przewozowym

  4. gdy w ciągu 21 dni od upływu terminu przywozu nie dojdzie ona do miejsca wskazanego w liście przewozowym

 1. Jakich przewozów nie obejmuje Konwencja CMR?

  1. towarów niebezpiecznych

  2. mienia przesiedleńczego

  3. wykonywanych na podstawie międzynarodowych konwencji pocztowych

  4. ładunków szybkopsujacych się

 1. Kiedy w przypadku sprzedaży rzeczy kupujący uzyskuje prawo własności?

  1. w chwili wpłacenia ustalonej kwoty

  2. w chwili zawarcia umowy

  3. następnego dnia po wpłaceniu pieniędzy

  4. w chwili wydania rzeczy

 1. Kiedy przedawniają się roszczenia przysługujące przewoźnikowi przeciwko innym przewoźnikom?

  1. po upływie 1 roku od dnia dostarczenia przesyłki

  2. po upływie 1 roku od dnia, w którym przewoźnik naprawił szkodę albo od dnia, w którym wytoczono przeciwko niemu powództwo

  3. po 6 miesiącach od dnia, w którym przewoźnik naprawił szkodę albo od dnia, w którym wytoczono przeciwko niemu powództwo

  4. po 6 miesiącach od dnia dostarczenia przesyłki

 1. W wyniku jakich czynności może dojść do zawarcia umowy ?

  1. obietnicy (przyrzeczenia)

  2. rokowań (negocjacji)

  3. złożenia oferty

  4. przetargu

B

 1. Oprócz czynności związanych z utworzeniem podmiotu gospodarczego i jego ewidencją lub rejestracją przeprowadzone muszą być jeszcze inne czynności, jakie?

  1. przekazanie do urzędu skarbowego informacji o wysokości planowanego przychodu w pierwszym roku działalności przedsiębiorstwa

  2. założenie rachunku bankowego

  3. przekazanie do Krajowego Rejestru Sądowego listy kontrahentów

  4. przekazanie do ZUS informacji o planowanej liczbie pracowników

 1. W jakim przypadku, w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, podjęcie uchwały wymaga zgody wszystkich wspólników?

  1. odwołania członka zarządu

  2. podjęcia uchwały dotyczącej istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki

  3. podjęcia uchwały dotyczącej zmiany umowy spółki, zwiększającej świadczenia wspólników lub uszczuplająca prawa udziałowe bądź prawa przyznane osobiście poszczególnym wspólnikom

  4. powołania nowego członka zarządu

 1. Czym charakteryzuje się zasada równości działalności gospodarczej?

  1. równością w dostępie do rynku

  2. równością ochrony prawnej (sądowej) dla wszystkich form prowadzenia działalności gospodarczej

  3. równością w zakresie osiągania dochodu i wysokości ponoszonych kosztów

  1. równością obciążeń podatkowych i innych ciężarów publicznych

 1. W której z niżej wymienionych sytuacji przewoźnik, po przyjęciu do realizacji zlecenia przewozowego, nie może odmówić jego wykonania?

  1. gdy zachodzą okoliczności uniemożliwiające przewóz, których przewoźnik nie mógł uniknąć ani zapobiec ich skutkom,

  2. gdy przewóz okazuje się nierentowny

  3. gdy klient nie zastosował się do przepisów przewozowych

  4. gdy, ze względu na przedmiot przewozu, nie ma możliwości jego wykonania przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych

 1. Kto, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest przedsiębiorcą?

  1. osoba prowadząca działalność gospodarczą w imieniu przełożonego

  2. wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej

  3. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą

  4. osoba fizyczna, działająca w imieniu właściciela przedsiębiorstwa, nastawiona na osiągnięcie zysku

 1. Która z wymienionych cech nie dotyczy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

  1. posiadanie zgromadzonego majątku odrębnego od majątków osobistych wspólników

  2. odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki majątkiem osobistym

  3. brak obowiązku współdziałania dla osiągnięcia wspólnego celu

  4. zmienność składu osobowego spółki

 1. Na jakich zasadach, zgodnie z prawem, przedsiębiorca powinien wykonywać działalność gospodarczą?

  1. uczciwej konkurencji

  2. eliminowania konkurencji

  3. poszanowania dobrych obyczajów

  4. bezwzględnej rywalizacji, z uwagi na dużą konkurencję na rynku usług przewozowych

 1. Jaki uporządkowany zbiór sprawozdań tworzy sprawozdawczość finansowa?

  1. zbiór sprawozdań zawierających informacje o działalności gospodarczej, sytuacji finansowej jednostki i jej wynikach

  2. zbiór sprawozdań o wykonaniu zadań gospodarczych oraz o osobowym funduszu płac

  3. zbiór sprawozdań zawierających stan składników majątkowych i źródłach ich pochodzenia bez podania stopnia ich zużycia w toku działalności

  4. zbiór sprawozdań zawierających informacje o strukturze zatrudnienia

C

 1. Kiedy dopuszcza się zatrudnianie pracownika w godzinach nadliczbowych?

  1. w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego albo dla ochrony mienia lub usunięcia awarii

  2. kiedy pracodawca uważa, że jest to dla niego opłacalne

  3. za zgodą związków pracowniczych

  4. kiedy pracownik zaplanuje wykonanie części prac, należących do jego obowiązków, po godzinach pracy

 1. Komu przysługuje prawo tworzenia związków zawodowych?

  1. wyłącznie pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy

  2. pracownikom bez względu na podstawę stosunku pracy,

  3. wyłącznie pracownikom w przedsiębiorstwach państwowych

  4. wszystkim pracownikom, ponieważ związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy

 1. Jaką rolę spełniają organizacje społeczne i zawodowe w transporcie drogowym?

  1. bronią interesów swoich członków wobec organów administracji państwowej

  2. ustalają ceny za usługi przewozowe, które są obowiązujące dla członków tych organizacji

  3. przejmują od swych członków (przedsiębiorstw) część kompetencji decyzyjnych i w tym zakresie zarządzają nimi

  4. pozwalają tylko i wyłącznie na wymianą doświadczeń w zakresie transportu między członkami tych organizacji

 1. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?

  1. pracodawca zobowiązany jest współdziałać ze związkami zawodowymi w zakresie ustalania zakładowego systemu wynagradzania oraz regulaminu nagród i premiowania

  2. pracodawca zobowiązany jest współdziałać ze związkami zawodowymi w zakresie ustalania wynagrodzenia dla kadry zarządzającej w przedsiębiorstwie

  3. związki zawodowe sprawują kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy

  4. pracodawca zobowiązany jest współdziałać ze związkami zawodowymi w zakresie ustalania polityki kadrowej przedsiębiorstwa

 1. Która z niżej wymienionych czynności należy do obowiązków pracownika?

  1. przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego

  2. dbanie o dobro zakładu pracy

  3. zdobywanie dla zakładu nowych kontraktów, bez względu na zajmowane stanowisko pracy

  4. przestrzeganie tajemnicy określonej przepisami

 1. Kogo reprezentują związki zawodowe w zakresie praw i interesów zbiorowych?

  1. tylko członków związków zawodowych

  2. wszystkich pracowników przedsiębiorstwa bez względu na stosunek pracy z wyjątkiem emerytów i rencistów

  1. wszystkich pracowników, niezależnie od ich przynależności związkowej

  2. tylko pracowników zatrudnionych w pełnym wymierza czasu pracy

 1. Czy dochód z umowy zlecenia podlega obowiązkowym składkom na ubezpieczenie społeczne?

  1. tak, ponieważ dochód z umowy zlecenia traktuje się tak samo jak dochód ze stosunku pracy

  2. nie

  3. zależy to od zleceniodawcy

  4. zależy to od zleceniobiorcy

 1. Jakie informacje powinny być zawarte w świadectwie pracy na żądanie pracownika ?

  1. dane o rodzinie

  2. informacje o przynależności do kasy zapomogowej

  3. informacje o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach

  4. informacje o stanie zdrowia

D

 1. Czy przepisy obowiązującego prawa pozwalają na zmianę podstawy opodatkowania?

  1. tak, zależy to wyłącznie od podatnika, prawo nie określa wymagań w tym zakresie

  2. tak, w określonych w prawie przypadkach

  3. nie, prawo nie przewiduje takiej możliwości

  4. tak, ale tylko na wniosek właściwego urzędu skarbowego

 1. Która z niżej wymienionych wielkości nie ma wpływu na wysokość opłaty za przejazd pojazdu samochodowego po drogach krajowych?

  1. doświadczenie zawodowe kierowcy

  2. klasa dróg krajowych, na których pobiera się opłatę elektroniczną

  3. maksymalna dopuszczalna masa całkowita pojazdu

  4. klasa emisji spalin EURO pojazdu

 1. Kto jest zobowiązany do uiszczania podatku dochodowego?

  1. osoby fizyczne

  2. spółki nie mające osobowości prawnej

  3. osoby prawne

  4. grupy spółek prawa handlowego mające osobowość prawną

 1. Czy opłaty za przekroczenie dopuszczalnych wymiarów pojazdów liczone są łącznie czy oddzielnie za każde z nich?

  1. łącznie lub odzdzielnie w zależności od decyzji organu pobierajacego opłaty

  2. łącznie

  1. w zależności od tego, jaka opłata jest korzystniejsza dla przewoźnika

  2. oddzielnie za każde przekroczenie

 1. Kto określa obowiązujące stawki podatku od środków transportu?

  1. rada gminy

  2. minister właściwy do spraw transportu

  3. sołtys

  4. marszałek województwa

 1. Jakie mogą być konsekwencje przejazdu pojazdu nienormatywnego bez zezwolenia?

  1. nałożenie kary pieniężnej

  2. uiszczenie opłaty za zezwolenie organowi kontrolującemu na drodze

  3. pouczenie i mandat

  4. pisemne zobowiązanie się przewoźnika do uiszczenia opłaty za zezwolenie po zakończeniu przewozu

 1. W jakich przypadkach pobiera się dodatkowe opłaty za przejazd po drogach publicznych?

  1. za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi

  2. za wykroczenie drogowe

  3. za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej

  4. za zły stan techniczny pojazdu

 1. Od czego jest zależna wysokość stawki opłaty za korzystanie z dróg?

  1. od kategorii pojazdu

  2. od klasy drogi

  3. od liczby osi pojazdu

  4. od rodzaju wykonywanych przewozów

E

 1. Która z wymienionych działalności jest działalnością pomocniczą w stosunku do działalności transportowej?

  1. przeładunek

  2. przewóz artykułów szybkopsujących się

  3. przewóz całopojazdowy

  4. przewóz drobnicy

 1. Co oznacza fakt, że czek jest potwierdzony?

  1. że beneficjant czeku odebrał swoją należność i potwierdził ten fakt na odwrocie czeku

  2. że bank wystawcy zapewnia zapłatę tego czeku, bez względu na stan posiadanych środków na rachunku wystawcy

  1. że bank potwierdza na czeku, że jego wystawca ma pokrycie na rachunku i blokuje odpowiednią ilość środków na rachunku, niezbędną dla zabezpieczenia płatności

  2. że wystawca czeku musi złożyć dodatkowe pisemne oświadczenie potwierdzające stan środków zgromadzonych na rachunku

 1. Czym jest zysk netto przedsiębiorstwa?

  1. różnicą zysku do opodatkowania i podatku dochodowego

  2. różnicą kosztów sprzedaży i podatku dochodowego

  3. sumą zysku operacyjnego i pozostałych dochodów

  4. różnicą nadwyżki finansowej i amortyzacji

 1. W jaki sposób można promować sprzedaż usług transportowych?

  1. reklamując w Internecie wysoką jakość usług transportowych

  2. udzielając rabatów w przypadku podpisania umów długoterminowych

  3. stosując ceny dumpingowe (poniżej kosztów własnych usługi)

  4. poprawiając wizerunek firmy np. przez uprzejmą obsługę klientów

 1. Jaką formą marketingu jest reklama?

  1. jest formą sprzedaży osobistej, zajmującej szczególne miejsce w kształtowaniu popytu na usługi transportowe i spedycyjne

  2. jest formą zachęt o charakterze materialnym mających na celu skłonienie klienta do zakupu oferowanej usługi

  3. jest płatną formą nieosobistej prezentacji i promocji usługi przez określonego nadawcę

  4. jest metodą tworzenia przez przedsiębiorstwo własnego pozytywnego wizerunku (dobrego imienia)

 1. Na czym polega komputerowy monitoring pojazdów?

  1. kontroli pracy kierowców

  2. śledzeniu pozycji pojazdów

  3. sprawdzaniu tachografów

  4. montażu monitorów w autobusach

 1. Do czego może być wykorzystany Internet w transporcie drogowym?

  1. do reklamowania firmy np. na własnym portalu

  2. do korzystania z gier komputerowych

  3. do korzystania z giełd transportowych

  4. do prowadzenia księgowości przedsiębiorstwa

 1. Na czym polega zdolność kredytowa przedsiębiorcy?

  1. posiadaniu przez przedsiębiorstwo wielu wierzycieli

  1. posiadaniu przez przedsiębiorstwo odpowiednich fachowców

  2. zdolności do spłaty zaciągniętego kredytu

  3. zdolności do spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu

F

 1. Jakich zagadnień nie reguluje Konwencja CMR?

  1. warunków umowy międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy

  2. odpowiedzialności kierowcy w transporcie drogowym

  3. zasad odpowiedzialności przewoźnika

  4. trybu roszczeń i reklamacji

 1. Każdy przewoźnik może ubiegać się i otrzymać certyfikat dopuszczenia do systemu TIR. Komu wydawany jest certyfikat?

  1. tylko tym przewoźnikom, którzy spełnią wszystkie wymagania określone w konwencji TIR

  2. tylko tym przewoźnikom, którzy otrzymają list polecający od ministra właściwego do spraw Transport

  3. wszystkim przewoźnikom bez ograniczeń

  4. tylko tym przewoźnikom, którzy są członkami Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych

 1. Kto ustala ceny na międzynarodowym rynku przewozów drogowych ?

  1. ceny za usługi transportowe wymusza klient (nadawca i odbiorca usług)

  2. ceny za usługi transportowe zależą od popytu i podaży usług na rynku

  3. ceny za usługi transportowe wymusza przewoźnik

  4. ceny za usługi ustala Ministerstwo Finansów

 1. Czy kontrolowany jest obowiązany umożliwić inspektorowi dokonanie czynności kontrolnych?

  1. tak, powinien udzielić ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazać dokumenty lub inne nośniki informacji

  2. nie, ponieważ reprezentuje interesy wyłącznie swojego przedsiębiorstwa

  3. tak, powinien umożliwić sporządzenie kopii dokumentów wskazanych przez kontrolującego

  4. tak, powinien udostępnić pojazd, siedzibę przedsiębiorcy oraz wszystkie pomieszczenia, w których przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą

 1. Czy Inspektor Transportu Drogowego w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych ma prawo nakładać i pobierać kary pieniężne?

  1. tak, zgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym

  2. tak, zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych

  3. tak, ale wyłącznie podczas przeprowadzania okresowej kontroli na terenie przedsiębiorstwa

  4. nie, nie ma prawa

 1. Co nazywamy rynkiem usług transportowych?

  1. jest to sfera obrotu usługami transportowymi, gdzie potencjalni nabywcy i sprzedawcy wywierają na siebie wzajemny wpływ, kształtują popyt, podaż oraz ceny równowagi

  2. miejsce sprzedaży biletów na przewozy pasażerskie

  3. związek firm przewozowych, które w ten sposób mogą ustalać ceny za swoje usługi, na poziomie przynoszącym im godziwy zysk

  4. rynek handlu towarami związanymi z pojazdami

 1. Które z poniższych stwierdzeń opisuje krajowy transport drogowy rzeczy?

  1. podejmowanie i wykonywanie działalności pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi w dowolnym państwie Wspólnotowym, ale w całości realizowanym na terenie Polski

  2. podejmowanie i wykonywanie działalności pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi w kraju, z wyjątkiem przewozów kabotażowych

  3. podejmowanie i wykonywanie działalności na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej

  4. krajowy transport drogowy rzeczy występuje wówczas, gdy przewóz rozpoczyna się i kończy wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 1. Jaki warunek należy spełnić, aby zgodnie z prawem prowadzić działalność gospodarczą w zarobkowym transporcie drogowym rzeczy pojazdami samochodowymi o dmc ponad 3,5 t?

  1. należy być właścicielem co najmniej 5 pojazdów samochodowych o dmc ponad 3,5 t

  2. należy sporządzić odpowiedni biznes plan

  3. należy posiadać odpowiednią licencję

  4. co najmniej 60% posiadanych pojazdów samochodowych o dmc ponad 3,5 t musi spełniać normy czystości spalin EURO 5

G

 1. Jaki jest dopuszczalny poziom hałasu w Polsce na terenie zamieszkałym?

  1. 100 dB

  2. 80 dB

  3. 75 dB

  4. 60 dB

 1. W jaki rodzaj tachografu i papieru do wykonywania wydruków musi być wyposażony zakupiony fabrycznie nowy samochód ciężarowy o dmc powyżej 3,5 tony ?

  1. odpowiedni zapas homologowanego papieru do wykonywania wydruków

  2. dowolny rodzaj tachografu i papier na którym będzie można wykonać dobrej jakości wydruk

  3. papier termiczny używany w kasach fiskalnych

  4. homologowany tachograf cyfrowy

 1. Pojazd powinien być wyposażony w ogumienie o nośności dostosowanej do obciążenia koła. Jakie ciśnienie powinno być w ogumieniu ?

  1. wyższe o 20% niż zalecane przez wytwórcę opony dla zakładanego obciążenia pojazdu – w celu zmniejszenia drgań pojazdu

  2. zgodne z zaleceniami wytwórcy opony dla zakładanego obciążenia pojazdu

  3. jednakowe we wszystkich pojazdach użytkowanych w przedsiębiorstwie, bez względu na przewidywane obciążenie pojazdu

  4. wyższe o 20% niż zalecane przez wytwórcę opony dla zakładanego obciążenia pojazdu – w celu zmniejszenia zużycia paliwa

 1. Jak często powinny być wykonywane okresowe badania techniczne naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony ?

  1. co pół roku

  2. przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, a następnie przed upływem 2 lat od dnia przeprowadzania badania i następnie corocznie

  3. co dwa lata

  4. corocznie

 1. Które z wymienionych poniżej elementów pojazdu są objęte, ujętymi w prawie, wymaganiami technicznymi ?

  1. ogumienie

  2. szyby pojazdu

  3. uszczelki drzwiowe

  4. poziom płynu w spryskiwaczu

 1. Jak powinien być zbudowany, wyposażony i utrzymany pojazd uczestniczący w ruchu drogowym ?

  1. tak, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących i innych uczestników ruchu

  2. tak, aby był niezawodny i nie psuł się na drodze powodując jej blokowanie

  3. tak, aby właściciel nie musiał mieć zbyt rozległej wiedzy na temat budowy i zasad działania pojazdu

  4. tak, aby jazda takim pojazdem nie wymagała zbyt wielu czynności równoległych

 1. Które ze sformułowań opisuje znormalizowany kontener ?

  1. trwała konstrukcja, przeznaczona do wielokrotnego użycia, o długości 20, 30 lub 40 stóp

  2. długość może być mniejsza niż 20 stop, ale dostosowana do ilości przewożonego towaru

  3. urządzenie transportowe z poprzecznymi i podłużnymi przegrodami ułatwiające zabezpieczenie przewożonego towaru

  4. opakowanie o charakterze nietrwałym, przeznaczone do jednokrotnego przewozu towaru

 1. W stosunku do których z wymienionych urządzeń określono wymagania w Konwencji ATP dotyczącej przewozu artykułów żywnościowych szybko psujących się ?

  1. izotermicznego środka transportu, którego nadwozie jest wykonane z termoizolujących ścian ograniczających wymianę ciepła między wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnią nadwozia

  1. lodowni, jako izotermicznego środka transportu, który przy użyciu źródła chłodu innego niż urządzenie mechaniczne lub absorpcyjne pozwala obniżyć i utrzymywać temperaturę wewnątrz próżnego nadwozia

  2. chłodni wyposażonej w urządzenie chłodnicze

  3. silnika samochodu ciężarowego w celu zapewnienia odpowiedniego nadmiaru mocy niezbędnej do zapewnienia zasilania agregatów chłodniczych

H

 1. Czy w państwach członkowskich Unii Europejskiej możliwe jest w prawie krajowym obniżenie dopuszczalnego czasu nieprzerwanej jazdy

  1. przepisy wspólnotowe nie regulują tej sprawy – jest to indywidualna decyzja danego kraju

  2. nie, wszystkie kraje mają obowiązek stosowania tych samych norm czasu jazdy

  3. tak, ale dotyczy to tylko Szwajcarii i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego

  4. tak, ale dotyczy to tylko przewozów wykonywanych w całości na terytorium tego kraju

 1. Które z podanych poniżej dróg stanowią część sieci dróg krajowych?

  1. drogi gminne

  2. autostrady

  3. drogi ekspresowe

  4. drogi wojewódzkie

 1. Czy właściciel przedsiębiorstwa transportowego ma obowiązek kontrolowania kart kontrolnych (wykresówek) tachografu pod kątem przestrzegania przez kierowców czasu pracy i odpoczynku?

  1. nie, gdyż nie jest odpowiedzialny za egzekwowanie od podległych kierowców przestrzegania przez nich przepisów o czasie pracy

  2. tak, gdyż jest odpowiedzialny za egzekwowanie od podległych kierowców przestrzegania przez nich przepisów o czasie pracy

  3. nie, gdyż nie wymagają tego przepisy prawne

  4. nie, gdyż nie należy to do jego obowiązków

 1. Czy środki ochrony indywidualnej dostarczane są pracownikowi przez pracodawcę nieodpłatnie?

  1. nie, po cenie detalicznej

  2. tak

  3. nie, po cenie preferencyjnej

  4. nie, po kosztach zakupu hurtowego

 1. Które z podanych poniżej dróg zaliczane są zgodnie z wytycznymi Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ do dróg międzynarodowych?

  1. E373

  2. E9

  3. E25

  1. 100

 1. W którym z niżej wymienionych przypadków kierowca nie musi poddać się kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji?

  1. gdy kierowca ubiega się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy, którego pozbawiony był przez okres przekraczający 1 rok

  2. gdy pracodawca pragnie go zwolnić z pracy lub zmienić zasady wynagrodzenia

  3. gdy kierowca ubiega się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem, cofniętego na okres przekraczający 1 rok lub w związku z utratą kwalifikacji

  4. gdy na taką kontrolę został skierowany decyzją starosty na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji w razie przekroczenia 24 punktów karnych

 1. Czy polskie prawo jazdy jest uznawane przez kontrolę ruchu drogowego we wszystkich krajach?

  1. nie jest uznawane w żadnym kraju i kierowca powinien posiadać międzynarodowe prawo jazdy

  2. jest uznawane tylko w tych krajach, które uznały Konwencję Genewską, a w pozostałych krajach wymagane jest międzynarodowe prawo jazdy

  3. tak, zawsze jest uznawane

  4. jest uznawane tylko w tych krajach, które uznały Konwencję Wiedeńską, a w pozostałych krajach wymagane jest międzynarodowe prawo jazdy

 1. Jak często kierowca zawodowy, który nie ukończył 55 lat musi poddawać się badaniom lekarskim?

  1. co 3 lata

  2. przed uzyskaniem pierwszego zaświadczenia o zatrudnieniu w charakterze kierowcy zawodowego

  3. raz w roku

  4. co 5 lat

Wykaz odpowiedzi

Nr pytania

Prawidłowe odpowiedzi

Nr pytania z bazy

1.

B

2.

B, C

3.

C

4.

C

5.

B, C

6.

B

7.

C

8.

B, C, D

9.

B

10.

C

11.

A, B, D

12.

B

13.

B, C

14.

B

15.

A, C

16.

A

17.

A

18.

B, D

19.

A

20.

A, C

21.

A, B, D

22.

C

23.

A

24.

C

25.

B

26.

A

27.

A, C, D

28.

D

29.

A

30.

A

31.

A, C

32.

A, B

33. A

34. C

35. A

36. A, B, D

37. C

38. B

39. A, C

40. C, D

41. B

42. A

43. B

44. A, C, D

45. A, B

46. A

47. B, D

48. C

49. D

50. A, D

51. B

52. D

53. A, B

54. A

55. A

56. A, B, C

57. D

58. B, C

59. B

60. B

61. A, B, C

62. B

63. D

64. B, D