testy

  • testy

    Transport drogowy rzeczy – test

    DOPUSZCZENIE DO ZAWODU PRZEWOŹNIKA TRANSPORT DROGOWY RZECZY TEST PRZYKŁADOWY A Która z niżej podanych czynności nie może być podstawą zawarcia umowy? oferta pisemna informacja rokowania (negocjacje) przetarg Które z niżej wymienionych wad rzeczy można określić jako wadę fizyczną rzeczy ? rzecz jest obciążona hipoteką rzecz nie ma takich cech i właściwości, jakie powinna mieć zgodnie z umową rzecz jest niekompletna rzecz stanowi własność innej niż sprzedający osoby Do czyich obowiązków należy wystawienie międzynarodowego listu przewozowego CMR? tylko przewoźnika tylko nadawcy Konwencja nie rozstrzyga kto ma obowiązek jego wystawienia, natomiast określa, że ma go podpisać nadawca i przewoźnik tylko spedytora Kiedy przesyłkę uważa się za utraconą? gdy w ciągu 14 dni…

  • testy

    Transport drogowy osób – test

    DOPUSZCZENIE DO ZAWODU PRZEWOŹNIKA TRANSPORT DROGOWY OSÓB TEST PRZYKŁADOWY A Jakie są podstawowe obowiązki najemcy (np. pojazdu) ? zapłata należności zgodnie z umową korzystanie z rzeczy zgodnie z jej właściwościami i przeznaczeniem usunięcie stwierdzonych wad fizycznych rzeczy udostępnianie wynajmującemu rzeczy na każde życzenie i w każdym terminie celem kontroli, czy wynajem odbywa się zgodnie z umową Komu przysługują roszczenia z tytułu umowy przewozu osób w przewozach regularnych ? organizatorowi i uczestnikom przewozu grupowego zleceniodawcy przewozu, jeśli dokonał zapłaty przewoźnikowi, jeżeli otrzymał należność za przewóz podróżnemu Które z niżej wymienionych wad rzeczy można określić jako wadę fizyczną rzeczy ? rzecz stanowi własność innej niż sprzedający osoby rzecz jest niekompletna rzecz nie…