zadania

TRANSPORT DROGOWY RZECZY/OSÓB

Treść zadania:

Jest Pan/i pracodawcą w małej firmie przewozowej. Zatrudnia Pan/i w pełnym wymiarze czasu pracy dwóch kierowców, których stawka godzinowa wynosi 40 zł/godz. (brutto). Dla potrzeb zadania zakładamy, że składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika i pracodawcę, albo przez samego pracownika, albo przez samego pracodawcę wynoszą:

 • na ubezpieczenie emerytalne – 19,52% (płatne po połowie przez pracodawcę

i pracownika)

 • na ubezpieczenie rentowe finansowane przez pracownika – 1,5%

 • na ubezpieczenie rentowe finansowane przez pracodawcę – 6,5%

 • na ubezpieczenie chorobowe – 2,45% finansowane przez pracownika

 • na ubezpieczenie zdrowotne – 9% finansowane przez pracownika

 • na ubezpieczenie wypadkowe – 1,67% finansowane przez pracodawcę

 • na Fundusz Pracy (FP) – 2,45% finansowana przez pracodawcę

 • na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) – 0,10% finansowane przez

pracodawcę

 • zaliczka na podatek dochodowy – 12% finansowana przez pracownika

W celu dokonania obliczeń należy przyjąć, że liczba dni roboczych w miesiącu wynosi 20, a nominalny czas pracy 8 godzin dziennie. Do obliczeń należy uwzględnić wyłącznie dane podane w treści zadania. Dla każdego kierowcy do obliczeń należy uwzględnić koszt uzyskania przychodu – 250 zł/m-c oraz ulgę podatkową w wysokości 300 zł/m-c.

Należy obliczyć:

 1. Płacę netto pierwszego kierowcy, który dodatkowo do wynagrodzenia otrzymuje 17% dodatku stażowego. Wysokość zaliczki na podatek dochodowy tego kierowcy faktycznie odprowadzonej do urzędu skarbowego oraz wysokość obciążenia finansowego z tytułu wynagrodzenia tego kierowcy ponoszonego przez pracodawcę bez wynagrodzenia.

 2. Płacę brutto drugiego kierowcy, który w miesiącu obliczeniowym wykorzystał 4 dni urlopu bezpłatnego na pisemny wniosek pracownika. Obliczyć wysokość składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez pracownika. Obliczyć miesięczny koszt całkowity ponoszony przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia drugiego kierowcy (łącznie z wynagrodzeniem).

UWAGA!

  • Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego powinno zawierać opis wykonywanych działań.

Nie wystarczą same wyniki liczbowe.

  • Udzielając odpowiedzi proszę nawiązywać do numeru pytania, np. Ad 1, Ad 2.

  • Należy wykorzystywać kartki wyłącznie z logo ITS i numeracją zadania widoczną na każdej

stronie żadne inne kartki nie będą brane pod uwagę przy ocenie zadania.

  • Po zakończeniu egzaminu należy zwrócić wszystkie otrzymane kartki – nawet puste.

  • Każdy arkusz, nawet pusty, należy podpisać.

Przykładowe rozwiązanie:

Ad. 1

Liczba dni pracy w m-cu 20 x 8 godzin/dzień = 160 godzin 160 godz. x 40 zł/godz. = 6400

6400 + 17% dodatku stażowego = 6400 + 1088 = 7488

7488 jest to podstawa do obliczenia składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne

Wyliczenie poszczególnych składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne:

Emerytalne

7488 x 9,76%

= 730,83

Rentowe

7488 x 1,5%

= 112,32

Chorobowe

7488 x 2,45%

= 183,46

Suma

1026,61

7488 1026,61 = 6461,39

6461,39 podstawa do obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne

6 461,39 x 9% = 581,53 (składka na ubezpieczenie zdrowotne)

6461,39 podstawa obliczenia zaliczki na podatek dochodowy 6461,39 – 250 (koszty uzyskania przychodu) = 6211,39

6211,39 x 12% = 745,36

745,36 – 300 (ulga podatkowa) = 445,36 ≈ 445

Faktycznie odprowadzona zaliczka na podatek dochodowy wynosi 445

Płaca netto pierwszego kierowcy:

7488 (1026,61+581,53+445) = 7488 2053,14 = 5434,86

Obciążenia pracodawcy bez wynagrodzenia

Emerytalne

7488 x 9,76%

= 730,83

Rentowe

7488 x 6,5%

= 486,72

Wypadkowe

7488 x 1,67%

= 125,05

FP i FGŚP

7488 x 2,55%

= 190,94

Suma

1533,54

Miesięczny koszt pracodawcy z tytułu zatrudnienia tego kierowcy wynosi 1533,54

Koszt pracodawcy z tytułu zatrudnienia pierwszego kierowcy bez jego wynagrodzenia wynosi 1533,54

Ad. 2

20 x 8 = 160 godz. x 40 zł/godz. = 6400 zł (tj. 6400:20 = 320zł/dzień)

6400 – (4 x 320) = 6400 – 1280 = 5120

Płaca brutto dla 2 kierowcy wynosi: 5120

Emerytalne

5120 x 9,76%

= 499,71

Rentowe

5120 x 1,5%

= 76,80

Chorobowe

5120 x 2,45%

= 125,44

Suma

701,95

5120 701,95 = 4418,05 podstawa do obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne 4418,05 x 9% = 397,62 Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Obciążenia pracodawcy z wynagrodzeniem drugiego kierowcy

Płaca brutto 5120

Emerytalne

5120 x 9,76%

=

499,71

Rentowe

5120 x 6,5%

=

332,80

Wypadkowe

5120 x 1,67%

=

85,50

FP i FGŚP

5120 x 2,55%

=

130,56

Suma

1048,57

Całkowity koszt pracodawcy to: 5120 + 1048,57 = 6168,57