zadania

Transport drogowy rzeczy

Treść zadania:

CZ. I.

Jest Pan/i właścicielem rozwijającego się przedsiębiorstwa przewozowego, które zamierza podpisać ze spedytorem umowę na przewóz szybko psujących się artykułów żywnościowych. Koszty w przedsiębiorstwie są wysokie, a po przeanalizowaniu sytuacji finansowej zdecydował Pan/i, że podpisanie umowy wg kryteriów niżej określonych jest korzystne dla przedsiębiorstwa. Jest Pan/i właścicielem dwóch pojazdów odpowiednich do przewozu artykułów szybko psujących się oraz zatrudnia 2 kierowców. W celu terminowej realizacji przewozu musi Pan/i podjąć decyzję o leasingu dwóch samochodów i zatrudnieniu dodatkowo 2 kierowców. Przy dalszych obliczeniach należy przyjąć następujące założenia:

Dane do obliczenia kosztów wstępnych inwestycji:

 • cena jednego pojazdu – 860 000 zł

 • opłata leasingowa 15% ceny pojazdu

 • wypis z licencji na nowy samochód – 880 zł/pojazd

 • koszt zatrudnienia jednego kierowcy – 1400 zł

Dane do obliczenia kosztów eksploatacyjnych (koszty miesięczne):

 • płace z narzutami – 5 200 zł dla jednego kierowcy

 • płace z narzutami wszystkich pozostałych pracowników – 15 000 zł

 • ubezpieczenie ludzi i majątku – 1700 zł

 • koszt konserwacji pojazdów – 1000 zł/pojazd

 • rata leasingowa z oprocentowaniem – 14.000 za każdy pojazd

 • koszt stały – 2 000 zł/pojazd

 • pozostałe koszty – 2 700 zł

 • koszty pracy przewozowej – 0,60 zł/tkm

Podatek dochodowy 40%.

Przyjmujemy że średnia planowana wydajność pojazdu wynosi 6400 tkm dziennie, a rzeczywista liczba dni roboczych w roku wynosi 185.

Należy obliczyć:

 1. Koszty wstępne inwestycji i koszty eksploatacyjne przedsiębiorstwa poniesione w pierwszym roku.

 2. Cenę realizacji usługi (zł/tkm) gwarantującą 12% nadwyżkę przychodu w stosunku do wszystkich kosztów poniesionych w pierwszy roku oraz zysk netto jaki osiągnie przedsiębiorstwo w pierwszym roku. Obliczyć przychód w drugim roku gwarantujący 10% nadwyżkę przychodu wyłącznie w stosunku do kosztów poniesionych w drugim roku oraz obliczyć wysokość odprowadzonego podatku w drugim roku.

UWAGA!

  • Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego powinno zawierać opis wykonywanych działań.

Nie wystarczą same wyniki liczbowe.

  • Udzielając odpowiedzi proszę nawiązywać do numeru pytania, np. Ad 1, Ad 2.

  • Należy wykorzystywać kartki wyłącznie z logo ITS i numeracją zadania widoczną na każdej stronie – żadne inne kartki nie będą brane pod uwagę przy ocenie zadania.

  • Po zakończeniu egzaminu należy zwrócić wszystkie otrzymane kartki nawet puste.

  • Każdy arkusz, nawet pusty, należy podpisać.

Przykładowe rozwiązanie:

Ad. 1

Koszt wstępny inwestycji:

opłata leasingowa 15% ceny pojazdu tj. 2x 860.000 x 15%

=

258.000 zł

wypis z licencji 2×880

=

1.760 zł

koszty zatrudnienia kierowcy 2×1400

Razem 262.560zł

=

2.800 zł

Roczne koszty eksploatacyjne:

płace kierowców 12 mies. x 4 kier. x 5.200 zł

=

49 600 zł

płace pozostałych pracowników 12 mies. x 15.000 zł

=

180.000 zł

ubezpieczenia pracowników i majątku 12 mies. x 1.700 zł

=

20.400 zł

koszt konserwacji pojazdów 12 mies. x 4poj. x 1.000 zł

=

48.000 zł

rata leasingowa 2 poj. x 14000 x 12m-cy

=

336.000 zł

koszt stały 12 mies. x 4 poj. x 2.000

=

96.000 zł

pozostałe koszty 12 mies. x 2.700zł

=

32.400 zł

koszty eksploatacyjne 4 poj. x 6400 tkm x 185 dni x 0,60 zł/tkm

Razem

=

2.841 600 zł

3.804.000

Razem koszty 262.560 + 3.804.000

=

4 066 560

Ad. 2

I rok

Przychód:

4 066 560 + 12% = 4 066 560 + 487.987 = 4.554.547

4.554.547 : 4 poj. x 185 dni x 6400 tkm =

4.554.547 : 4.736.000 = 0,96 zł/tkm – cena realizacji usługi

487.987 – podatek 40% = 487.987 – 195.195 = 292.792

Zysk 292.792

II rok

Przychód:

3.804.000 + 10% = 3.804.000 + 380.400 – = 4 184.400

Podatek 40% z 380 400 = 152.160 zł

CZ. II.

Jest Pan/i odpowiedzialny/a za realizację przewozów artykułów żywnościowych do Belgii. Ma Pan/i podpisaną umowę z ważnym klientem na przewóz mrożonek z Torunia (siedziba firmy) do Brugge (Belgia). Przewóz realizuje jeden kierowca. Ładunek ma być dostarczony do Brugge we wtorek do godziny 14:00. Do obliczeń należy uwzględnić fakt, że kierowca realizuje przewóz zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 561/2006.

Przy dalszych obliczeniach należy przyjąć następujące założenia:

 • w Toruniu, przed wyjazdem, kierowca sprawdza załadunek, dokumenty oraz załatwia niezbędne formalności administracyjne związane z wyjazdem, które trwają 1 godzinę

 • wyjazd nastąpi w poniedziałek o godzinie 8:00

 • odległość z Torunia do Brugge – 1295 km,

 • średnia prędkość – 70 km/h,

 • przed rozładunkiem kierowca załatwia sprawy administracyjne, które trwają 30 minut

 • pod nadzorem kierowcy nastąpi rozładunek – 2 godziny i ponowny załadunku – 2 godziny,

 • w Brugge magazyn jest otwarty 24 godz. na dobę,

 • w Brugge kierowca wykorzystuje regularny odpoczynek.

Należy:

 1. Obliczyć czas jazdy z Torunia do Brugge oraz sporządzić szczegółowy harmonogram podróży z wyszczególnieniem jej kolejnych etapów, uwzględniając podane założenia oraz obowiązujące przepisy.

 2. Podać, o której godzinie, bez zbędnej zwłoki, może być rozpoczęty kurs powrotny z uwzględnieniem regularnego odpoczynku kierowcy. Ile pełnych kursów (Toruń – Brugie = 1 kurs) kierowca może wykonać w bieżącym tygodniu uwzględniając fakt, że w tygodniu poprzedzającym wyjazd, kierowca wykorzystał 52 godziny jazdy.

Przykładowe rozwiązanie:

Ad 1.

Trasa z Torunia do Brugge 1295 km : 70 km/h = 18,5 godzin jazdy

Plan jazdy:

Poniedziałek

7:00 – 8:00 formalności – inna praca

8.00 – 12.30 jazda 4,5 godziny 315 km

12.30 – 13.15 – 45 min. przerwa

13.15 – 17:15 jazda 4 godziny 280 km

17:15 – 18:00 – 45 min. przerwa

18:00 – 19:00 jazda 1 godzinę 70 km

Aby kierowca dojechał na czas do miejsca rozładunku odpoczynek dzienny skrócony

od 19:00 – 4:00 9 godzin

Wtorek

4.00 – 8.30 jazda 315 km, razem 945 km (4,5 h jazdy)

8.30 – 9.15 (45 min. przerwa)

9.15 – 13.45 jazda 315 km do miejsca docelowego (4,5 h jazdy) – razem 1295 km.

Ad 2.

0d 13:45 – 14:30 przerwa

Od 14:30 – 15:00 sprawy administracyjne

15:00 – 17:00 rozładunek

dzienny odpoczynek od 17:00 do 4:00, ponieważ kierowca musi odebrać regularny odpoczynek Załadunek od 4:00 do 6:00

Powrót o 6:00

W bieżącym tygodniu kierowca może wykonać wyłącznie 1 pełny kurs, ponieważ zgodnie z rozporządzeniem (WE) 561/2006 art. 6, p.3 łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 90 godzin. Kierowca w poprzednim tygodniu wykorzystał 52 godziny jazdy, to zgodnie z obowiązującymi przepisami w bieżącym tygodniu może wykorzystać wyłącznie 38 godzin jazdy, a czas jazdy na trasie Toruń – Brugge – Toruń wynosi 37 godzin.