testy

Transport drogowy osób – test

DOPUSZCZENIE DO ZAWODU PRZEWOŹNIKA

TRANSPORT DROGOWY OSÓB

TEST PRZYKŁADOWY

A

 1. Jakie podstawowe obowiązki najemcy (np. pojazdu) ?

  1. zapłata należności zgodnie z umową

  2. korzystanie z rzeczy zgodnie z jej właściwościami i przeznaczeniem

  3. usunięcie stwierdzonych wad fizycznych rzeczy

  4. udostępnianie wynajmującemu rzeczy na każde życzenie i w każdym terminie celem kontroli, czy wynajem odbywa się zgodnie z umową

 1. Komu przysługują roszczenia z tytułu umowy przewozu osób w przewozach regularnych ?

  1. organizatorowi i uczestnikom przewozu grupowego

  2. zleceniodawcy przewozu, jeśli dokonał zapłaty

  3. przewoźnikowi, jeżeli otrzymał należność za przewóz

  4. podróżnemu

 1. Które z niżej wymienionych wad rzeczy można określić jako wadę fizyczną rzeczy ?

  1. rzecz stanowi własność innej niż sprzedający osoby

  2. rzecz jest niekompletna

  3. rzecz nie ma takich cech i właściwości, jakie powinna mieć zgodnie z umową

  4. rzecz jest obciążona hipoteką

 1. Do czego zobowiązuje umowa sprzedaży?

  1. przeniesienia własności rzeczy na kupującego w zamian za jego zobowiązanie się do przeniesienia na sprzedającego własności innej rzeczy

  2. przeniesienia na własność kupującego określonej kwoty pieniędzy

  3. przeniesienia własności rzeczy na kupującego za ustaloną cenę

  4. wytworzenia rzeczy i dostarczenia jej odbiorcy

 1. Która z niżej wymienionych umów nie jest umową o usługi?

  1. umowa ubezpieczenia

  2. umowa komisu

  3. umowa agencyjna

  4. umowa zlecenia

 1. Które z poniższych umów umowami o usługi ?

  1. umowa przewozu

  1. umowa agencyjna

  2. umowa użyczenia

  3. umowa zlecenia

 1. Kiedy w przypadku sprzedaży rzeczy kupujący uzyskuje prawo własności?

  1. w chwili wydania rzeczy

  2. w chwili wpłacenia ustalonej kwoty

  3. następnego dnia po wpłaceniu pieniędzy

  4. w chwili zawarcia umowy

 1. Kto ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za fizyczne lub prawne wady sprzedanej rzeczy?

  1. dostawca rzeczy

  2. kupujący

  3. sprzedawca

  4. producent

B

 1. Jaki jest minimalny kapitał zakładowy spółek kapitałowych?

  1. dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością minimalny kapitał zakładowy wynosi 5.000 PLN

  2. dla spółki akcyjnej minimalny kapitał zakładowy wynosi 6.000 PLN

  3. dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością brak wymogu, co do minimalnego kapitału

  4. dla spółki akcyjnej minimalny kapitał zakładowy wynosi 100.000 PLN

 1. Czy przedsiębiorca jest zobowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu powstałe już po wpisie do ewidencji zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do danych osobowych i wykonywanej działalności gospodarczej?

  1. tak, przedsiębiorca musi zgłosić zmiany w ciągu 14 dni od dnia ich powstania

  2. tak, przedsiębiorca musi zgłosić zmiany w ciągu 6 miesięcy od dnia ich powstania

  3. nie, ważne wyłącznie informacje w momencie rejestracji przedsiębiorstwa

  4. może zgłosić zmiany, ale nie jest to prawnie wymagane

 1. Jakie organy zarządzające posiada spółka kapitałowa?

  1. Zarząd

  2. nie posiada organów zarządzających, jest reprezentowana i zarządzana przez każdego wspólnika

  3. Walne Zgromadzenie

  4. Radę Nadzorczą

 1. Jakie działania przyczyniają się do prawidłowego i terminowego sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego?

  1. dokonywanie zapisów księgowych na podstawie prawidłowych dowodów

  2. uzgadnianie, w możliwie krótkich odstępach czasu, kont bankowych i kont rozrachunków z kontrahentami

  3. prowadzenie bieżącej ewidencji syntetycznej i analitycznej aktywów i pasywów oraz następujących w nich zmian

  4. skrupulatne gromadzenie dokumentów i jednorazowe (raz w miesiącu) dokonywanie zapisów, co pozwala na uwzględnienie wszystkich dokumentów

 1. Kiedy następuje połączenie spółek kapitałowych?

  1. w momencie podjęcia wspólnych zadań, wynikających z decyzji o połączeniu spółek

  2. w momencie wpisania do rejestru nowo powstałej spółki

  3. w momencie podjęcia takiej decyzji przez organy zarządzające zainteresowanych spółek

  4. w momencie podpisania umowy o połączeniu spółek

 1. Czy zgodnie z obowiązującym prawem istnieje możliwość podwyższenia kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

  1. tak, ale tylko wówczas, gdy spółka przynosi zysk przez kolejne dwa lata

  2. nie, prawo nie przewiduje takiej możliwości

  3. tak, jeżeli zgodę wyrazi urząd skarbowy właściwy dla siedziby spółki

  4. tak, może nastąpić na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki, albo przez jej zmianę i polega na utworzeniu nowych udziałów lub na podwyższeniu wartości udziałów istniejących

 1. Czy wspólnikowi w spółce jawnej przysługują odsetki od udziału kapitałowego?

  1. nie, wspólnik ma prawo żądać wyłącznie podziału i wypłaty zysku z końcem każdego roku obrotowego

  2. wspólnik ma prawo żądać corocznie wypłacenia odsetek w wysokości 5% od swojego udziału kapitałowego, nawet gdy spółka poniosła stratę

  3. tak, ale wyłącznie w sytuacji, gdy spółka osiągnie zysk za dany rok obrotowy

  4. wspólnik ma prawo żądać corocznie wypłacenia odsetek w wysokości 10% od swojego udziału kapitałowego, tylko wówczas, gdy spółka osiągnęła dochód

 1. Kto w jednostce ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie określonym ustawą o rachunkowości?

  1. zawsze główny księgowy

  2. dział finansowy jednostki

  3. w przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, a nie została wskazana osoba odpowiedzialna, odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie tego organu

  4. kierownik jednostki

C

 1. Która z niżej wymienionych czynności należy do obowiązków pracodawcy?

  1. zapewnienie bezpiecznych warunków pracy

  1. pomaganie pracownikom w sfinansowaniu kredytów mieszkaniowych

  2. zaspokajanie, w miarę posiadanych środków, socjalnych potrzeb pracowników

  3. terminowe wypłacanie wynagrodzenia

 1. O czym pracodawca ma obowiązek informowania radę pracowniczą?

  1. o działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz o przewidywanych w tym zakresie zmianach

  2. o stanie, strukturze i przewidywanych zmianach zatrudnienia oraz działaniach mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia

  3. wszystkich sprawach dotyczących przedsiębiorstwa

  4. o sposobie i zakresie nawiązywania współpracy z innymi przedsiębiorstwami

 1. Ile godzin wynosi dzienny okres odpoczynku kierowców obsady dwuosobowej ?

  1. 11 godzin w ciągu 24-godzin od zakończenia poprzedniego odpoczynku

  2. 11 godzin w ciagu 30-godzin od zakończenia dobowego odpoczynku

  3. 9 godzin w ciągu 30 godzin od zakończenia dziennego lub tygodniowego odpoczynku

  4. 8 godzin w ciągu 24-godzin od zakończenia poprzedniego odpoczynku

 1. Czy podczas szkolenia okresowego w zakresie kwalifikacji zawodowych kierowcy jest wymagana część praktyczna (jazda)?

  1. tak, minimum 15 minut na symulatorze

  2. tak, minimum pół godziny w ruchu drogowym

  3. tak, ale tylko w niektórych modułach

  4. nie jest prawnie wymagana

 1. Z jakich części składa się kurs na kwalifikację wstępną?

  1. z części teoretycznej 260 godz.j

  2. z części praktycznej jazdy w ruchu drogowym (16 godz.) i w warunkach specjalnych (4 godz.)

  3. o czasie i zakresie szkolenia decyduje starosta właściwy dla siedziby ośrodka szkolenia

  4. o czasie i zakresie szkolenia decyduje ośrodek szkolący

 1. Ile razy w ciągu tygodnia, zgodnie z Rozporzadzeniem 561/2006, kierowca ma prawo wydłużyć swój dzienny czas jazdy?

  1. 3 razy do 10 godzin

  2. jeden raz do 12 godzin

  3. 2 razy do 10 godzin

  4. 4 razy do 10 godzin

 1. Jakie zadania społecznej inspekcji pracy?

  1. kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony pracy kobiet

  2. wyłącznie udział w analizowaniu przyczyn powstawania wypadków przy pracy

  3. kontrola ruchu drogowego

  4. nadzór nad terminowym realizowaniem zadań przyjętych do realizacji

 1. Ile maksymalnie może wynosić tygodniowy czas jazdy kierowcy?

  1. 48 godzin

  2. 45 godzin

  3. 54 godziny

  4. 56 godzin

D

 1. Która z niżej wymienionych definicji dotyczących momentu powstania obowiązu podatkowego nie jest prawdziwa?

  1. jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi jest potwierdzona fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 30. dniu , licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi

  2. jeżeli podatnik wysyła towar nabywcy lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru jednej z tych osób

  3. jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi jest potwierdzona fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu , licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi

  4. jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności (przedpłatę, zaliczkę), obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej częsci

 1. Jaką stawką podatkową objęty jest krajowy drogowy przewóz osób?

  1. 8%

  2. 0%

  3. jest zwolniony od podatku

  4. 23%

 1. Które autobusy podlegają opłacie elektronicznej za korzystanie z dróg?

  1. autobusy o liczbie miejsc siedzacych od 30 wzwyż

  2. autobusy o liczbie miejsc powyżej 9 łącznie z kierowcą

  3. wszystkie autobusy niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej i liczbie miejsc

  4. wszystkie pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu do 9 osób łącznie z kierowcą

 1. Kto określa obowiązujące stawki podatku od środków transportu?

  1. marszałek województwa

  2. minister właściwy do spraw transportu

  1. rada gminy

  2. sołtys

 1. Które z wymienionych pozycji stanowią przychody osoby fizycznej?

  1. zwrot kosztów delegacji

  2. koszt obowiązkowego szkolenia BHP

  3. wynagrodzenie zasadnicze

  4. wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

 1. W jakich rodzajach przewozów można uzyskać zwrot podatku od środków transportu autobusów?

  1. komunikacji publicznej

  2. wycieczek szkolnych

  3. wahadłowych

  4. nie ma możliwości zwrotu podatku

 1. Na których drogach obowiązuje elektroniczny system poboru opłat?

  1. na drogach miejskich w granicach miast na prawach powiatu

  2. bezwzględnie na wszystkich drogach

  3. na drogach krajowych i gminnych

  4. na odcinkach dróg krajowych A i S, na których pobiera się opłatę elektroniczną

 1. Od czego jest zależna wysokość stawki opłaty za korzystanie z dróg?

  1. od klasy drogi

  2. od kategorii pojazdu

  3. od rodzaju wykonywanych przewozów

  4. od liczby osi pojazdu

E

 1. Uproszczoną wersję bilansu oraz rachunku zysków i strat mogą sporządzać przedsiębiorstwa transportowe, które spełniają przynajmniej dwa spośród trzech podanych niżej warunków. Które z podanych niżej warunków należą do tych wymagań?

  1. przychód ze sprzedaży netto towarów, produktów i usług oraz operacji finansowych równowartość w walucie polskiej w wysokości nie większej niż 4.000.000 euro

  2. średnioroczne zatrudnienie nie więcej niż 50 osób

  3. średnioroczna suma pojazdów samochodowych nie więcej niż 10

  4. suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego równowartość w walucie polskiej w wysokości nie większej niż 2.000.000 euro

 1. Czy w transporcie osób jest dopuszczalne wystawianie faktury zbiorczej za wykonane w danym miesiącu usługi transportowe?

  1. tak, można wystawić taką fakturę po zakończeniu każdego miesiąca jeżeli przewiduje to umowa

  2. nie, prawo nie przewiduje takiej możliwości

  3. nie, należy wystawić fakturę po każdej usłudze

  4. tak, jeżeli liczba przewozów w miesiącu nie przekracza czterech razy

 1. Co zalicza się do wewnętrznych źródeł finansowania inwestycji?

  1. obligacje, leasing i dotacje

  2. kredyty i udziały

  3. amortyzację, sprzedaż majątku, rezerwy i zysk

  4. wkłady, udziały i akcje

 1. Co opisuje wskaźnik wykorzystania pracy przewozowej?

  1. liczbę dni pracy pojazdów w ciągu roku

  2. stopień wykorzystania ładowności taboru

  3. stopień wykorzystania wozodni posiadanego taboru

  4. stopień wykorzystania przebiegu pojazdów

 1. Co należy ocenić przed podjęciem decyzji o realizacji inwestycji?

  1. czy bank udzieli firmie kredytu

  2. czy inwestycja podoba się pracownikom

  3. czy firma posiada wystarczającą ilość gotówki na realizację

  4. czy będzie opłacalna dla przedsiębiorcy

 1. Co stanowi podstawę prawną do udzielenia przedsiębiorstwu kredytu?

  1. informacja pisemna banku o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i gotowości udzielenia kredytu

  2. wniosek wraz z dokumentacją

  3. umowa kredytowa

  4. pisemne oświadczenie woli zaciągnięcia kredytu wraz z propozycją spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami

 1. Czego może dotyczyć ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych ?

  1. każdego mienia, którego właścicielem jest ubezpieczony

  2. tylko budynków, budowli oraz maszyn i urządzeń

  3. każdego mienia, które ujęte zostało w umowie ubezpieczenia

  4. budynków i budowli, jeżeli ujęte w umowie ubezpieczenia

 1. Jaki cel ma sprawozdawczość finansowa w przedsiębiorstwie?

  1. porównanie danych rzeczywistych z planowanymi i wyciągnięcie z tego wniosków w procesie dalszego planowania i podejmowania decyzji

  2. ustalenie struktury płac w przedsiębiorstwie

  3. planowanie sprzedaży przedsiębiorstwa na następne okresy czasowe

  4. sprawdzenie prawidłowości rozliczenia zaciągniętych kredytów

F

 1. Która z niżej wymienionych informacji nie jest zawarta w formularzu jazdy?

  1. początkowe i docelowe miejsce przewozu

  2. wykaz przystanków na trasie przewozu

  3. numer rejestracyjny pojazdu

  4. rodzaj usługi

 1. Jakie aspekty powinny być uwzględniane podczas koordynacji rozkładów jazdy?

  1. opinia organizacji zrzeszających przewoźników z właściwej terytorialnie gminy, powiatu lub województwa

  2. stopień zabezpieczenia potrzeb przewozowych na danej linii komunikacyjnej

  3. proponowana cena przewozu

  4. jakość i standard usług świadczonych przez już istniejących na danej linii przewoźników

 1. Czym charakteryzuje się przewóz wahadłowy w komunikacji autobusowej do krajów UE?

  1. jednorazowym przewozem zorganizowanych grup osób, przy czym jedna grupa zostaje przewieziona do miejsca docelowego, a druga grupa wraca do miejsca początkowego

  2. wielokrotnym nieodpłatnym przewozem zorganizowanych grup osób w ramach działalności charytatywnej

  3. publicznym jednorazowym przewozem zorganizowanej grupy osób

  4. wielokrotnym przewozem zorganizowanych grup osób wykonywanym tam i z powrotem między określonym miejscem początkowym i końcowym, przy czym każda grupa osób dowieziona do miejsca docelowego wraca do miejsca początkowego

 1. Kto wydaje zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób na terenie więcej niż jednego województwa?

  1. starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy

  2. minister właściwy do spraw transportu

  3. marszałek województwa właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, w uzgodnieniu z marszałkami województw właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej

  4. wojewoda właściwy dla siedziby przedsiębiorcy

 1. Który z niżej wymienionych dokumentów kierowca autobusu musi posiadać w czasie jazdy?

  1. dowód rejestracyjny pojazdu

  2. fakturę za przewóz

  1. wynik badań psychologicznych

  2. świadectwo kierowcy

 1. W jakim przypadku można cofnąć licencję?

  1. gdy wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywanie działalności gospodarczej objętej licencją

  2. gdy przedsiębiorca nie podejmie działalności objętej licencją w terminie 6 miesięcy od dnia jej wydania

  3. licencja nie może być cofnięta, prawo nie przewiduje takiej sytuacji

  4. gdy przedsiębiorca nie podejmie działalności objętej licencją w terminie 3 miesięcy od dnia jej wydania

 1. Które z niżej wymienionych informacji nie wymagane we wniosku o uzyskanie licencji na transport drogowy?

  1. rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych, którymi dysponuje przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie licencji

  2. numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej

  3. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres

  4. wykaz zatrudnionych kierowców

 1. Przedsiębiorca wykonujący zawód przewoźnika drogowego ma obowiązek wyznaczyć przynajmniej jedną osobę fizyczną do zarządzania transportem. Jakie warunki musi spełniać wyznaczona osoba?

  1. musi w sposób rzeczywisty i ciągły zarządzać operacjami transportowymi tego przedsiębiorstwa

  2. musi posiadać miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty

  3. musi mieć ukończone 26 lat i 2-letnią praktykę w transporcie

  4. musi posiadać wyższe wykształcenie o profilu transportowym

G

 1. Kto dokonuje czynności prawnej polegającej na rejestracji pojazdu ?

  1. starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) właściciela pojazdu

  2. uprawniony organ zarządcy drogi

  3. wojewódzka stacja kontroli pojazdów

  4. właściwy wydział urzędu wojewódzkiego

 1. Które z wymienionych poniżej elementów pojazdu objęte, ujętymi w prawie, wymaganiami technicznymi ?

  1. ogumienie

  2. szyby pojazdu

  3. ciśnienie w ogumieniu

  4. poziom oleju w silniku

 1. Czy zainstalowany w pojeździe ogranicznik prędkości musi posiadać świadectwo homologacji ?

  1. wystarczy, jeżeli ogranicznik posiada deklarację CE

  2. tak, ale tylko w przypadku kiedy masa pojazdu przekracza 12 ton

  3. tak

  4. nie, jeżeli dopuszczalna prędkość pojazdu nie przekracza 70 km/h

 1. Czy autobus musi być wyposażony w dwie gaśnice ?

  1. tak, jeżeli jego długość przekracza 6 m

  2. tak bez względu na jego długość całkowitą

  3. tak, zawsze, długość autobusu nie ma w tym przypadku znaczenia

  4. nie, wymagana jest tylko apteczka

 1. Jaką grupę czynności obejmuje obsługa techniczna pojazdu ?

  1. wykonywanych codziennie przed kierowcę przed wyjazdem do pracy i po powrocie z pracy

  2. wykonywanych tylko w pojazdach, które uległy wypadkowi drogowemu

  3. których wykonanie jest konieczne, aby uzyskać dalsze dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego

  4. wykonywanych okresowo dla sprawdzenia stanu technicznego pojazdu oraz wymiany olejów i smarów

 1. Jaką czynność urzędową potwierdza rejestracja pojazdu ?

  1. uznanie pojazdu za spełniający wymagania polskich norm i wymagania regulaminów EKG

  2. wpisanie pojazdu do rejestru samochodów użytkowych

  3. formalne dopuszczenie do poruszania po drogach

  4. potwierdzenie, że pojazd jest sprawny technicznie

 1. Jakie dokumenty wymagane przy rejestracji pojazdu ?

  1. dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był wcześniej zarejestrowany

  2. dokument legalnego nabycia pojazdu (faktura lub umowa kupna-sprzedaży)

  3. świadectwo homologacji

  4. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu lub wyciąg ze świadectwa homologacji

 1. Jakich zagadnień i wielkości dotyczą normy EURO ?

  1. dopuszczalnych wartości emisji składników spalin

  2. ochrony środowiska naturalnego przed negatywnym wpływem pojazdu na to środowisko

  3. norm socjalnych związanych z czasem pracy kierowców wykonujących przewozy na terenie Unii Europejskiej

  4. norm bezpieczeństwa pojazdu w ruchu drogowym

H

 1. Jakie wyposażenie dodatkowe powinno znajdować się w autobusie ?

  1. apteczka doraźnej pomocy

  2. system monitorowania wnętrza

  3. lusterko wewnętrzne zapewniające kierowcy widoczność wnętrza autobusu

  4. urządzenie do oświetlania wnętrza,

 1. Jakie klasy techniczne dróg należą do sieci dróg krajowych ?

  1. autostrady

  2. drogi ekspresowe

  3. drogi dojazdowe

  4. drogi zbiorcze

 1. Przez jakie kraje przebiega europejska trasa E30?

  1. Wielka Brytania, Holandia, Niemcy, Polska, Słowacja

  2. Irlandia, Wielka Brytania, Holandia, Niemcy, Czech, Słowacja, Ukraina, Rosja

  3. Irlandia, Wielka Brytania, Holandia, Niemcy, Polska, Białoruś, Rosja

  4. Francja, Niemcy, Polska, Białoruś, Rosja

 1. Co należy zrobić z kartą kierowcy w przypadku upływu terminu, na jaki została wydana?

  1. zwrócić kartę do podmiotu wydającego karty

  2. kierowca obowiązany jest zniszczyć kartę i sporządzić protokół zniszczenia

  3. kartę należy unieważnić w Głównym Urzędzie Miar

  4. kartę należy przechowywać w przedsiębiorstwie przez okres 5 lat od daty upływu terminu, na jaki karta została wydana, a następnie zniszczyć

 1. Czy właściciel przedsiębiorstwa transportowego ma obowiązek kontrolowania kart kontrolnych (wykresówek) tachografu pod kątem przestrzegania przez kierowców czasu pracy i odpoczynku?

  1. nie, gdyż nie należy to do jego obowiązków

  2. tak, gdyż jest odpowiedzialny za egzekwowanie od podległych kierowców przestrzegania przez nich przepisów o czasie pracy

  3. nie, gdyż nie jest odpowiedzialny za egzekwowanie od podległych kierowców przestrzegania przez nich przepisów o czasie pracy

  4. nie, gdyż nie wymagają tego przepisy prawne

 1. Kto jest odpowiedzialny za zapewnienie w przedsiębiorstwie zapasu wykresówek lub papieru termicznego do tachografu?

  1. przedsiębiorca

  2. dyspozytor

  1. kierowca

  2. księgowa

 1. Co należy zrobić w pierwszej kolejności w przypadku pożaru autokaru podczas jazdy?

  1. powiadomić pasażerów o pożarze i poinformować aby uciekali z pojazdu

  2. zatrzymać pojazd i wyłączyć silnik

  3. zatrzymać pojazd, otworzyć wszystkie drzwi, jak najszybciej opuścić autokar i z zewnątrz powiadomić pasażerów aby opuścili pojazd

  4. zachować spokój i zorganizować ewakuację pasażerów ,pomagając osobom poszkodowanym, dzieciom, niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku

 1. Kto odpowiada za naruszenia przepisów, których dopuszczają się kierowcy?

  1. przedsiębiorstwo transportowe tego kierowcy, jeśli naruszenie takie miało miejsce na terytorium Państwa Członkowskiego, poza państwami UE – kierowca

  2. zależy to od wieku kierowcy, do 28 lat przedsiębiorstwo transportowe kierowcy, powyżej 28 lat kierowca

  3. wyłącznie kierowcy

  4. kierowca lub/i przedsiębiorca, w zależności od rodzaju naruszenia

Wykaz odpowiedzi

Nr pytania

Prawidłowe odpowiedzi

Nr pytania z bazy

1.

A, B

2.

D

3.

B, C

4.

C

5.

A

6.

A, B, D

7.

D

8.

C

9.

A, D

10.

A

11.

A

12.

A, B, C

13.

B

14.

D

15.

B

16.

C, D

17.

A, C, D

18.

A, B

19.

C

20.

D

21.

A, B

22.

C

23.

A

24.

D

25.

A

26.

A

27.

A, B, C

28.

C

29.

C, D

30.

D

31.

D

32.

A, B

33. A, B, D

34. A

35. C

36. B, D

37. D

38. C

39. C, D

40. A

41. B

42. A, B, D

43. D

44. C

45. A

46. A, B

47. D

48. A, B

49. A

50. A, B

51. C

52. A

53. D

54. C

55. A, B, D

56. A, B

57. A, C, D

58. A, B

59. C

60. A

61. B

62. A

63. B, D

64. D